PRIVACY BELEID

Manroland Benelux n.v.

Updated at: 18/04/2023

1.Overzicht
1.1.Voor ons Bedrijf is de veiligheid en privacy van uw gegevens erg belangrijk. We verzamelen en gebruiken informatie of 'gegevens' over u als onderdeel van onze bedrijfsvoering en om onze relatie met u te beheren, ontwikkelen en te verbeteren. Wij willen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de Gegevensbeschermingswet 2018 (Data Protection Act 2018 (de wet van 2018)) en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG of GDPR') met betrekking tot privacy en beveiliging van gegevens . We hebben de plicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in dit beleid.
1.2.Dit document bevat ons algemene beleid en is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we zouden kunnen bewaren.
1.3.Het Bedrijf heeft maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te beschermen, zoals uiteengezet in dit beleid.
1.4.Het Bedrijf zal gegevens bewaren voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld, of tot dat een Toegangsverzoek (zie sectie 7) is ontvangen om het te verwijderen.
1.5.Dit beleid legt uit hoe het Bedrijf uw gegevens bewaart en verwerkt en legt uw rechten uit met betrekking tot de gegevens die wij bijhouden.
2.Beginselen van de gegevensbescherming
2.1.Persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met zes 'Gegevensbeschermingsbeginselen'. En dienen :

eerlijk, rechtmatig en transparant te worden verwerkt;
alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden worden verzameld en verwerkt;
adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;
nauwkeurig te zijn en up-to-date te worden gehouden. Onnauwkeurige gegevens moeten onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd;
niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of werden verwerkt; en
veilig te worden verwerkt.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze beginselen en moeten kunnen aantonen dat we hiermee compliant zijn.
3.Hoe we persoonlijke gegevens definiëren
3.1.'Persoonlijke gegevens' betekent informatie die betrekking heeft op een levende persoon en die op zichzelf uit die gegevens (een 'gegevensinformatie') kan worden geïdentificeerd, of zou kunnen worden geïdentificeerd in combinatie met andere informatie die waarschijnlijk in ons bezit zou kunnen komen.
3.2.Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens, ongeacht of deze elektronisch, op papier of op andere materialen worden opgeslagen.
3.3.Als u onze website bezoekt, is het de standaardprocedure voor onze webservers om uw internetprovidersgegevens op te slaan, de website van waaruit u bezoekt, informatie over welke van onze sites u bezoekt en de datum en duur van uw bezoek .
3.4.Persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, zullen door de normale bedrijfsvoering in ons bezit zijn gekomen.
3.5.De ​​persoonlijke gegevens die we bewaren, kunnen enkele of alle van de volgende informatiecategorieën bevatten:

naam;
email adres;
Bedrijfsnaam;
Bedrijfsadres
geslacht;
skype adres;
mobiel telefoonnummer;
functie titel;
3.6.Noot. Onze werknemersgegevens zijn uitgebreider, maar hierop is er een afzonderlijk beleid van toepassing.
3.7.We hebben geen informatie die onder AVG/GDPR wordt beschouwd als speciale categorie gegevens.
3.8.U kunt ook worden uitgenodigd voor toegang tot video's via onze website. Deze faciliteit wordt aangeboden door You Tube en details van hun beleid zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=en
4.Hoe we gegevensverwerking definiëren
4.1.‘Verwerking' betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens zoals:

verzameling, opname, organisatie, structurering of opslag;
aanpassing of wijziging;
opvraging, raadpleging of gebruik;
openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen;
ordenen of combineren; en
beperking, vernietiging of wissen.

Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens die deel uitmaken van een archiveringssysteem en geautomatiseerde verwerking.
5.Hoe verwerken we uw persoonlijke gegevens?
5.1.Het Bedrijf zal uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met haar verplichtingen onder de wet van 2018.
5.2.We zullen uw gegevens beschermen door technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te implementeren om onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, beschadiging of toegang door onbevoegde personen te voorkomen. Onze verwerking omvat data-encryptie, pass-formulering en veilige opslag van back-upmedia.
5.3.We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken:

tijdens het uitvoeren van contractuele verplichtingen (verkoop- en aankoopcontracten inclusief offertes), of
wanneer wij van mening zijn dat we een legitiem belang hebben om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze producten of om u op de hoogte te stellen van de activiteiten van het bedrijf of de groep van ondernemingen.
waar we wettelijk verplicht worden om dat te doen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere niet-verwante doeleinden gebruiken zonder u daarover te informeren, ook over de juridische basis waarop wij van plan zijn te steunen voor de verwerking ervan.
6.Uw persoonlijke gegevens delen
6.1.Soms delen we uw persoonlijke gegevens met groepsmaatschappijen of onze aannemers en agenten om onze verplichtingen uit hoofde van ons contract met u na te komen of voor onze legitieme belangen te behartigen.
6.2.We eisen van deze bedrijven dat ze uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig bewaren en beschermen in overeenstemming met de wet en ons beleid. Ze mogen uw gegevens alleen verwerken voor het wettelijke doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met onze instructies.
6.3.We stellen persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden anders dan zoals uiteengezet in clausules 6.1 en 6.6 van dit beleid.
6.4.Wij verzenden uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte. Als dit verandert, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en worden u de maatregelen uitgelegd die genomen werden om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
6.5.Ons specifiek AVG/GDPR-werknemersbeleid beschrijft een deel van de maatregelen die werden gebruikt om werknemersgegevens te beschermen.
6.6Google reCAPTCHA
This service (e.g. for contact forms, and newsletter registrations) is used for purposes of identification and to prevent the services provided from being misused by machines. “Captchas” are generated and verified on application servers from Langley Holdings PLC. No data is transmitted to third parties in the process.

Data processed:

IP address
Click path
Time spent on the site
Website visitor behavior
Browser language
User input
Javascript objects
Browser plug-ins

The legal basis for the use of reCAPTCHA is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.
The privacy policy of the data processor can be found here. https://policies.google.com/privacy?hl=en
You can find an overview of the cookies set by reCAPTCHA, including the storage period, below:
Name: _grecaptcha
Provider: Google reCAPTCHA
Description: is used to provide spam protection
Expiration: session cookie
6.7Meta Pixel (formerly Facebook Pixel)

Our website uses pixels from Facebook/Meta to measure the conversion of visitor actions. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. The data collected is anonymous for us as the operator of this website, we cannot draw any conclusions about the identity of the users. The data is additionally processed by Facebook for its own purposes in accordance with the Facebook Data Use Policy. The use of this service is based on your consent according to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and §25 para. 1 TTDSG. The consent can be revoked at any time. https://de-de.facebook.com/about/privacy/) https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

6.8.Als externe organisaties toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zorgen wij ervoor dat ze een adequaat beleid voeren om de gegevens te beschermen in overeenstemming met de AVG/GDPR-vereisten en -principes.
7.Toegangsverzoeken van personen (Subject Access Requests (SAR))
7.1.Personen die willen weten welke persoonlijke informatie we bijhouden, kunnen een Toegangsverzoek (Subject Access Request (SAR)) vragen in verband met hun persoonlijke gegevens. De contactpersoon vindt u hierna in hoofdstuk 8.2. Het Bedrijf dient binnen de maand te reageren, tenzij het/de Toegangsverzoek(en) ingewikkeld of talrijk is/zijn, in voorkomend geval kan de periode waarin het Bedrijf moet reageren, met nog eens twee maanden worden verlengd.
7.2.Normaal gesproken zijn er geen kosten verbonden aan het aanvragen van een Toegangsverzoek (Subject Access Request (SAR)).
8.Uw rechten op uw persoonsgegevens
8.1.U hebt recht op informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe en op welke basis zoals uiteengezet in dit beleid.
8.2.Zaken die voortvloeien uit clausules 7.1 en 8.3 tot 8.8 moeten schriftelijk worden gemeld aan privacy@manrolandbenelux.be
8.3.U hebt het recht op toegang tot uw eigen persoonlijke gegevens door middel van een Toegangsverzoek (zie sectie 7 hierboven).
8.4.U kunt verzoeken dat wij eventuele onjuistheden in uw persoonlijke gegevens corrigeren.
8.5.U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, waar wij volgens de wet geen recht hadden om deze te verwerken.
8.6.Terwijl u vraagt ​​dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd of gewist of u de wettigheid van onze verwerking betwist, kunt u het gebruik van deze gegevens bij het indienen van de aanvraag beperken.
8.7.U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking, waarvan wij erop vertrouwen om een legitiem belang te hebben om dat te doen, en u denkt dat uw rechten en belangen zwaarder wegen dan de onze en dat u wilt dat wij de gegevensverwerking stoppen.
8.8.U hebt het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing. U krijgt de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige directe e-mailcampagnes, maar we kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer we dit om legitieme zakelijke redenen passend achten.
8.9.U hebt het recht om op de hoogte te worden gesteld van een inbreuk op de gegevensbeveiliging met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
8.10.U kan steeds een klacht indienen bij onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (zie 8.2) of bij onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
contact(at)apd-gba.be

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. dotmailer: https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/