INTEGRITETSPOLICY

Manroland Nordic Sverige AB

Updated at: 18/04/2023

1.Översikt
1.1.Företaget tar säkerheten och integriteten för dina uppgifter på största allvar. Vi samlar och använder information eller "data" om dig som en del av vår verksamhet och att för att hantera , utveckla och förbättra vår relation med dig . Vi avser att följa våra rättsliga skyldigheter enligt Data Protection Act 2018 (" 2018- lagen") och EU: s allmänna databeskrivningsförordning ("GDPR") med avseende på integritetsskydd och säkerhet. Vi är skyldiga att meddela dig informationen i denna policy.
1.2.Denna allmänna policy gäller alla personuppgifter vi innehar.
1.3.Bolaget har åtgärder på plats för att skydda säkerheten för dina data som anges i denna policy.
1.4.Bolaget kommer att hålla uppgifter så länge som är nödvändigt för det syfte som det samlades in för, eller tills en begäran (se avsnitt 7) tas emot för att radera det.
1.5.Denna policy förklarar hur företaget kommer att bevara och bearbeta din information och förklarar dina rättigheter vad gäller de uppgifter vi har.
2.Dataskyddsbestämmelser
2.1.Personuppgifter ska behandlas i enlighet med sex 'dataskyddsprinciper.'De måste:

behandlas på ett korrekt, lagligt och öppet sätt;
samlas in och behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål;
vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de är insamlade;
vara korrekt och hållna uppdaterade. Eventuella felaktiga uppgifter måste raderas eller åtgärdas utan dröjsmål.
inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de är insamlade; och
bearbetas säkert.
Vi är ansvariga för dessa principer och måste kunna visa att vi är förenliga med dessa.
3.Hur vi definierar personuppgifter
3.1."Personuppgifter: uppgifter som hänför sig till en levande person som kan identifieras från dessa data (data objekt) på egen hand, eller när de tas tillsammans med annan information som sannolikt kommer att komma i vår ägo.
3.2.Denna policy gäller alla personuppgifter om de lagras elektroniskt, på papper eller på annat material eller sätt.
3.3.Om du besöker vår webbplats är det standardförfarandet för våra webbservrar att lagra din internetleverantörsinformation, den webbplats du besöker, detaljer om vilka av våra webbplatser du besöker och datum och varaktighet för dina besök.
3.4.Personliga uppgifter vi har ska ha kommit i vår besittning genom normal verksamhet.
3.5.De personuppgifter vi kan tänkas ha kan innehålla några eller alla av följande kategorier av uppgifter:
 
namn;
e-post adress
Företagsnamn
Företagetsadress
kön
skype adress
mobiltelefonnummer och telefonnummer;
jobbtitel;
3.6.Notera. Våra medarbetaruppgifter är mer omfattande, men för detta gäller en separat policy.
3.7.Vi lagrar inte någon information som anses vara i GDPR som ”Special Category Data”.
3.8.Du kan också bli inbjuden att få tillgång till videor via vår webbplats. Denna möjlighet tillhandahålls av You Tube och detaljer om deras policy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=en
4.Hur vi definierar bearbetningen/insamlingen
4.1."Bearbetning": en handling som utförs avseende personuppgifter som:
 
insamling, registrering, organisering, strukturering eller lagring;
tillämpning eller förändring;
återupprättande, konsultation eller användning;
yppande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande;
anpassning eller kombinering samt
begränsning , förstörelse eller radering.
 
Detta inbegriper behandling av personuppgifter som ingår i ett arkiveringssystem och eventuell automatiserad behandling.
5.Hur vi ska behandla dina personuppgifter?
5.1.Bolaget kommer att behandla din personliga uppgifter i enlighet med våra skyldigheter enligt ”2018 Act”.
5.2.Vi skyddar dina data genom att genomföra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, skada eller tillgång för obehöriga personer. Vår bearbetning omfattar datakryptering, password och säker lagring av säkerhetskopieringsmedia.
5.3.Vi kan komma att använda personuppgifter :
 
vid genomförande av avtalsförpliktelser (försäljning och köpeavtal inklusive offerter); eller
där vi anser att vi har ett berättigat intresse av att göra dig medveten om utvecklingen på våra produkter eller medvetandegöra dig avseende företagets eller företagsgruppens verksamhet.
Där vi blir lagligt skyldiga att göra det.
 
Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för andra orelaterade ändamål utan att informera om det samt den rättsliga grund som vi har för avsikt att förlita oss på för att bearbeta den.
6.Dela dina personuppgifter
6.1.Ibland kan vi dela dina personuppgifter med koncern/gruppföretag eller våra entreprenörer och agenter för att uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig eller för våra berättigade intressen.
6.2.Vi kräver att dessa företag ska hålla dina personuppgifter konfidentiella samt säkra och skydda dem i enlighet med lagen och vår policy. De får endast bearbeta dina uppgifter för det lagliga ändamålet för vilket det har delats och i enlighet med våra instruktioner.
6.3.Vi gör inte personuppgifter tillgängliga för tredje part i annat än vad som anges i klausul 6.1 och 6.6 i denna policy.
6.4.Vi skickar inte dina personuppgifter utanför Europeiska Unionens samarbetsområde. Om detta ändras kommer du att bli underrättad om detta och de skydd som finns för att skydda säkerheten för dina data kommer att förklaras .
6.5.Vår specifika GDPR Medarbetarpolicy beskriver några av de metoder som används för att skydda personaldata.
6.6Google reCAPTCHA
This service (e.g. for contact forms, and newsletter registrations) is used for purposes of identification and to prevent the services provided from being misused by machines. “Captchas” are generated and verified on application servers from Langley Holdings PLC. No data is transmitted to third parties in the process.

Data processed:

IP address
Click path
Time spent on the site
Website visitor behavior
Browser language
User input
Javascript objects
Browser plug-ins

The legal basis for the use of reCAPTCHA is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.
The privacy policy of the data processor can be found here. https://policies.google.com/privacy?hl=en
You can find an overview of the cookies set by reCAPTCHA, including the storage period, below:
Name: _grecaptcha
Provider: Google reCAPTCHA
Description: is used to provide spam protection
Expiration: session cookie
6.7Meta Pixel (formerly Facebook Pixel)

Our website uses pixels from Facebook/Meta to measure the conversion of visitor actions. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. The data collected is anonymous for us as the operator of this website, we cannot draw any conclusions about the identity of the users. The data is additionally processed by Facebook for its own purposes in accordance with the Facebook Data Use Policy. The use of this service is based on your consent according to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and §25 para. 1 TTDSG. The consent can be revoked at any time. https://de-de.facebook.com/about/privacy/) https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

6.8.Om tredje parts organisationer har tillgång till personuppgifter, ser vi till att de har adekvata policyer för att skydda data i enlighet med GDPR- krav och principer.
7.Ämnesåtkomstförfrågningar
7.1.Personer som vill veta vilken personlig information vi har kan göra en Ämnesåtkomstförfrågan(SAR) avseende deras personuppgifter. Kontaktpersonen anges i punkt 8.2 nedan. Vi är skyldiga att svara inom en månad om inte begäran är komplex eller mångfaldig, i vilket fall den period som vi måste svara inom kan förlängas med ytterligare två månader.
7.2.Det är normalt ingen avgift för att göra en begäran om ämnesåtkomst.
8.Din rätt till data
8.1.Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar, hur och på vilket sätt som anges i denna policy.
8.2.Frågor härrörande enligt punkterna 7.1 och 8.3 till 8.8 bör anvisas skriftligen till privacy@manrolandsheetfed.com
8.3.Du har rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter genom en begäran om ämnesåtkomst (se avsnitt 7 ovan) .
8.4.Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.
8.5.Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter där vi inte hade rätt att bearbeta det enligt lagen.
8.6.Även om du begär att dina personuppgifter korrigeras eller raderas eller bestrida lagligheten av vår behandling, kan du ansöka om att användningen ska begränsas när ansökan lämnas in.
8.7.Du har rätt att invända mot databehandling där vi är beroende av ett legitimt intresse att göra det och du tror att dina rättigheter och intressen överväger vår egen och du önskar att vi ska sluta .
8.8.Du har rätt att invända om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kommer att få möjlighet att avmana från framtida direkta e-postkampanjer, men vi kan behålla dina personuppgifter om vi av legitima affärsskäl anser det lämpligt att göra det.
8.9.Du har rätt att bli underrättad om ett brott mot datasäkerhet avseende dina personuppgifter .
8.10.Du har rätt att lämna in ett klagomål hos vår datasäkerhetsansvarig (se 8.2) eller vår tillsynsmyndighet för dataskydd.

Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. dotmailer: https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/