POLITYKA PRYWATNOŚCI

Manroland Polska Sp. z o.o.

Updated at: 18/04/2023

1.Omówienie
1.1.Spółka poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych. Zbieramy i wykorzystujemy informacje lub „dane” na Twój temat w ramach naszej działalności oraz w celu zarządzania, rozwijania i ulepszania naszej relacji z Tobą. Staramy się przestrzegać naszych zobowiązań prawnych na podstawie ustawy o ochronie danych z 2018 r. (zwanej dalej „Ustawą z 2018 r.”) oraz ogólnego rozporządzenie o ochronie danych UE (zwanego dalej „RODO”) w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych. Mamy obowiązek przekazać Ci informacje zawarte w niniejszej polityce.
1.2.Niniejsza ogólna polityka dotyczy wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych.
1.3.Spółka wprowadziła środki ochrony bezpieczeństwa Twoich danych opisane w niniejszej polityce.
1.4.Spółka będzie przechowywać dane tak długo, jak to niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub do czasu otrzymania wniosku podmiotu, którego dane dotyczą (patrz sekcja 7) o ich usunięcie.
1.5.Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób Spółka będzie przechowywać i przetwarzać Twoje informacje oraz opisuje przysługujące Ci prawa w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych.
2.Zasady ochrony danych
2.1.Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z sześcioma „Zasadami ochrony danych”. Dane osobowe muszą:

być przetwarzane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty;
być zbierane i przetwarzane wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
być ścisłe, właściwe i ograniczone do minimum niezbędnego do celów, w których są przetwarzane,
być poprawne i aktualne. Wszelkie niepoprawne dane muszą być niezwłocznie usunięte lub poprawione;
być przechowywane przez okres nie dłuższy niż potrzebny do realizacji celów, w jakich są przetwarzane; oraz
być przetwarzane w sposób bezpieczny.

Odpowiadamy za przestrzeganie tych zasad i musimy być w stanie wykazać ich przestrzeganie.
3.
3.1.„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące żyjącej osoby, która może zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych (zwanej dalej „podmiotem, którego dane dotyczą”) w izolacji lub w połączeniu z innymi informacjami, które mogą znaleźć się w naszym posiadaniu.
3.2.Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, bez względu na to, czy są przechowywane w formie elektronicznej, drukowanej czy w innych materiałach.
3.3.Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, standardową procedurą naszych serwerów sieciowych jest zapisywanie danych Twojego dostawcy usług internetowych, strony internetowej, z której przechodzisz na naszą, informacji, które z naszych stron odwiedzasz oraz czasu trwania Twojej wizyty.
3.4.Przechowujemy dane osobowe, w których posiadanie wchodzimy w zwykłym toku prowadzenia działalności.
3.5.Do przechowywanych przez nas danych osobowych należą niektóre lub wszystkie spośród następujących kategorii informacji:

imię i nazwisko;
adres e-mail;
firma;
adres siedziby;
płeć;
adres Skype;
numer telefonu komórkowego;
stanowisko służbowe;
3.6.Uwaga: w przypadku naszych pracowników przechowujemy więcej danych, ale dotyczy ich odrębna polityka.
3.7.Nie przechowujemy jakichkolwiek informacji uznawanych przez RODO za należące do szczególnych kategorii danych.
3.8.Nasza strona internetowa może również oferować możliwość oglądania filmów. Jest to usługa świadczona przez serwis internetowy YouTube, którego polityki dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en
4.Definicja przetwarzania
4.1.„Przetwarzanie” oznacza jakąkolwiek operację wykonywaną na danych osobowych, jak na przykład:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie lub przechowywanie;
adaptowanie lub modyfikowanie;
pobieranie, przeglądanie lub wykorzystywanie;
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie;
dopasowywanie lub łączenie; oraz
ograniczanie, niszczenie lub usuwanie.

Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych stanowiących część zbioru danych i jakiekolwiek przetwarzanie zautomatyzowane.
5.W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
5.1.Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z 2018 r.
5.2.Obejmiemy ochroną Twoje dane, wprowadzając techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkowej lub umyślnej manipulacji, utracie, uszkodzeniu lub nieupoważnionemu dostępowi. Przetwarzanie przez nas danych obejmuje szyfrowanie danych, zabezpieczenie hasłem i bezpieczne przechowywanie nośników kopii zapasowych.
5.3.Możemy wykorzystywać dane osobowe:

wykonując zobowiązania umowne (umowy sprzedaży, w tym wyceny); lub
jeżeli uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes w informowaniu Cię o nowościach dotyczących naszych produktów lub o działalności Spółki lub Grupy;
jeżeli zobowiązuje nas do tego prawo.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w jakimkolwiek innym niepowiązanym celu bez poinformowania Cię o tym fakcie oraz o podstawie prawnej przetwarzania ich przez nas.
6.Udostępnianie Twoich danych osobowych
6.1.Niekiedy możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z grupy lub naszym kontrahentom i agentom w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy lub dla naszych prawnie uzasadnionych interesów.
6.2.Zobowiązujemy te spółki do zachowania Twoich danych osobowych w poufności oraz ich zabezpieczenia i ochrony zgodnie z prawem i naszymi politykami. Są one upoważnione do przetwarzania Twoich danych wyłącznie w zgodnym z prawem celu, w którym zostały udostępnione oraz zgodnie z naszymi poleceniami.
6.3.Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim innym niż wymienione w punktach 6.1 i 6.6 niniejszej polityki.
6.4.Nie przesyłamy Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zawiadomimy Cię o ewentualnej zmianie tych warunków i poinformujemy o zabezpieczeniach wprowadzonych w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych.
6.5.Nasza szczegółowa Polityka RODO dla pracowników opisuje wybrane środki ochrony danych pracowników.
6.6Google reCAPTCHA
This service (e.g. for contact forms, and newsletter registrations) is used for purposes of identification and to prevent the services provided from being misused by machines. “Captchas” are generated and verified on application servers from Langley Holdings PLC. No data is transmitted to third parties in the process.

Data processed:

IP address
Click path
Time spent on the site
Website visitor behavior
Browser language
User input
Javascript objects
Browser plug-ins

The legal basis for the use of reCAPTCHA is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.
The privacy policy of the data processor can be found here. https://policies.google.com/privacy?hl=en
You can find an overview of the cookies set by reCAPTCHA, including the storage period, below:
Name: _grecaptcha
Provider: Google reCAPTCHA
Description: is used to provide spam protection
Expiration: session cookie
6.7Meta Pixel (formerly Facebook Pixel)

Our website uses pixels from Facebook/Meta to measure the conversion of visitor actions. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. The data collected is anonymous for us as the operator of this website, we cannot draw any conclusions about the identity of the users. The data is additionally processed by Facebook for its own purposes in accordance with the Facebook Data Use Policy. The use of this service is based on your consent according to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and §25 para. 1 TTDSG. The consent can be revoked at any time. https://de-de.facebook.com/about/privacy/) https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

6.8.Jeżeli zewnętrzne organizacje mają dostęp do danych osobowych, upewniamy się, że wprowadziły one odpowiednie polityki w celu ochrony danych zgodnie z wymogami i zasadami RODO.
7.Wnioski o dostęp podmiotów, których dane dotyczą
7.1.Osoby, które chciałyby się dowiedzieć, jakie dane osobowe przechowujemy, mogą złożyć wniosek o dostęp podmiotu, którego dane dotyczą. Dane osoby kontaktowej podane są w punkcie 8.2 poniżej. Jesteśmy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi w terminie jednego miesiąca, chyba że wniosek jest złożony lub liczny, w którym to przypadku termin na odpowiedź zostanie wydłużony o kolejne dwa miesiące.
7.2.Zwykle nie pobieramy opłaty od wniosku o dostęp podmiotu, którego dane dotyczą.
8.Prawa podmiotu, którego dane dotyczą
8.1.Przysługuje Ci prawo do informacji, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób i na jakiej podstawie, zgodnie z niniejszą polityką.
8.2.Sprawy związane z treścią punktów 7.1 i 8.3-8.8 należy przekazywać na piśmie na adres: privacy@manrolandsheetfed.com
8.3.Przysługuje Ci prawo do wglądu w Twoje dane osobowe w drodze wniosku o dostęp podmiotu, którego dane dotyczą.
8.4.Możesz żądać poprawienia przez nas wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych.
8.5.Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia przez nas Twoich danych osobowych, do których przetwarzania nie byliśmy uprawnieni.
8.6.W przypadku żądania poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych lub kwestionowania zgodności z prawem przetwarzania ich przez nas, możesz wnieść o ograniczenie ich wykorzystywania podczas składaniu wniosku.
8.7.Przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, w których przetwarzaniu mieliśmy prawnie uzasadniony interes, ale uważasz, że Twoje prawa i interesy są nadrzędne nad naszymi i chcesz, abyśmy przestali je przetwarzać.
8.8.Przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Ci możliwość rezygnacji z subskrypcji przyszłych kampanii e-mailowych marketingu bezpośredniego, ale możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli uznamy to za stosowne z uzasadnionych powodów biznesowych.
8.9.Przysługuje Ci prawo do otrzymania zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
8.10.Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi u naszego inspektora ochrony danych (patrz 8.2) lub w organie nadzorującym ochronę danych.

Biuro Generanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00 193 Warsaw
Tel. (22) 531 03 00; Fax (22) 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. dotmailer: https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/