POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

manroland czech s.r.o.

Updated at: 22/09/2022

1.Přehled
1.1.Společnost bere bezpečnost a ochranu soukromí vašich osobních údajů vážně. Informace nebo ´údaje´ o vás shromažďujeme a využíváme v rámci naší obchodní činnosti a s cílem spravovat, rozvíjet a vylepšovat naše vztahy s vámi. Hodláme dodržovat své právní povinnosti podle zákona o ochraně údajů 2018 (´zákon 2018´) a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (´GDPR´), které se týkají ochrany soukromí a bezpečnosti údajů. Máme za povinnost sdělit vám informace obsažené v této politice.
1.2.Tato obecná politika se vztahuje na všechny osobní údaje, které můžeme mít v držení.
1.3.Společnost zavedla opatření na ochranu bezpečnosti údajů, jak je to stanoveno touto politikou.
1.4.Společnost bude uchovávat údaje jen do doby nutné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo dokud neobdrží žádost subjektu údajů (viz článek 7) o jejich výmaz.
1.5.Tato politika vysvětluje, jakým způsobem bude Společnost uchovávat a zpracovávat vaše údaje a popisuje vaše práva v souvislosti s údaji, které máme v držení.
2.Zásady ochrany údajů
2.1.Osobní údaje musí být zpracovávány v souladu s šesti ´zásadami ochrany údajů´. Tyto údaje musí být:

zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
shromažďovány a zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
přesné a v případě potřeby aktualizované. Veškeré nepřesné údaje musí být neprodleně vymazány nebo opraveny;
uchovávány jen po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; a
zpracovávány bezpečným způsobem.

Jsme odpovědni za tyto zásady a musíme být schopni ukázat, že je dodržujeme.
3.Jak definujeme osobní údaje
3.1.´Osobními údaji´ se rozumí informace týkající se živé fyzické osoby, kterou je možné identifikovat (´subjekt údajů´) jen podle těchto údajů, nebo spolu s dalšími informacemi, které se pravděpodobně dostanou do našeho držení.
3.2.Tato politika se vztahuje na všechny osobní údaje, ať uložené elektronicky, na papíře nebo na jiných materiálech.
3.3.Když navštívíte naši webovou stránku, je standardním postupem našich internetových serverů uložení podrobností o vašem poskytovateli internetových služeb, o internetové stránce, přes kterou nás navštívíte, údajů o tom, které naše internetové stránky navštěvujete, data vaší návštěvy a jejího trvání.
3.4.Námi ukládané osobní údaje budou do našeho držení přicházet v rámci běžné obchodní činnosti.
3.5.Osobní údaje, které máme v držení, mohou zahrnovat některé následující kategorie informací nebo všechny tyto kategorie:

jméno;
emailová adresa;
jméno Společnosti;
adresa Společnosti;
vaše pohlaví;
skypová adresa;
číslo mobilu;
pracovní funkce.
3.6.Poznámka. Údaje o našich zaměstnancích jsou rozsáhlejší a platí pro ně jiná politika.
3.7.Neuchováváme žádné informace, které jsou podle GDPR považovány za zvláštní kategorii osobních údajů.
3.8.Můžete být také vyzváni k tomu, abyste si prostřednictvím naší internetové stránky zpřístupnili video. Tuto funkci poskytuje You Tube a podrobnosti o jejich politice lze najít na příslušné https://policies.google.com/privacy?hl=en.
4.Jak definujeme zpracování
4.1.´Zpracováním´ se rozumí jakákoli operace s osobními údaje, jako je:

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování nebo uložení;
přizpůsobení nebo pozměnění;
vyhledání, nahlédnutí nebo použití;
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění;
seřazení či zkombinování; a
omezení, zničení nebo výmaz.

Zahrnuje to zpracování osobních údajů, které jsou součástí evidenčního systému a jakéhokoli automatizovaného zpracování.
5.Jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
5.1.Společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi povinnostmi podle zákona 2018.
5.2.Vaše údaje budeme chránit zavedením technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zabrání jejich náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, poškození nebo zpřístupnění neoprávněným osobám. Naše zpracování zahrnuje šifrování údajů, zajištění hesly a bezpečné uložení záložních médií.
5.3.Osobní údaje můžeme využívat:

při plnění smluvních povinností (podle smluv o prodeji a koupi, včetně cenových nabídek); nebo
když jsme přesvědčeni, že máme oprávněný zájem na tom, abychom vás informovali o vývoji našich produktů nebo abychom vás seznámili s aktivitami Společnosti nebo společností Skupiny.
Když budeme ze zákona povinni tak činit.

Vaše osobní údaje nebudeme využívat pro žádný jiný nesouvisející účel bez toho, že bychom vám to oznámili a sdělili vám právní základ, o který se hodláme opřít při zpracování těchto údajů.
6.Sdílení vašich osobních údajů
6.1.Občas bychom mohli vaše osobní údaje sdílet se společnostmi Skupiny nebo s našimi dodavateli a agenty kvůli plnění našich povinností podle naší smlouvy s vámi nebo kvůli našim oprávněným zájmům.
6.2.Požádáme přitom předmětné společnosti, aby nakládaly s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a aby je zabezpečily a chránily v souladu se zákony a naší politikou. Tyto společnosti mohou vaše osobní údaje zpracovávat jen pro zákonné účely, pro které byly sdíleny, a ve shodě s našimi pokyny.
6.3.Osobní údaje nezpřístupníme třetím stranám jinak, než jak je stanoveno v článcích 6.1 a 6.6 této politiky.
6.4.Vaše osobní údaje nepošleme mimo Evropský hospodářský prostor. Kdyby se to mělo změnit, sdělíme vám to a popíšeme vám ochranná opatření, zavedená přitom na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů.
6.5.Naše specifická GDPR politika pro zaměstnance stanoví určitá opatření, která slouží k ochraně osobních údajů zaměstnanců.
6.6.V případě, kdy přístup k osobním údajům mají třetí strany, zajistíme, aby zavedly adekvátní politiku na ochranu údajů v souladu se zásadami a požadavky GDPR.
6.7
Google reCAPTCHA - This service (e.g. for contact forms, and newsletter registrations) is used for purposes of identification and to prevent the services provided from being misused by machines. “Captchas” are generated and verified on application servers from Langley Holdings PLC. No data is transmitted to third parties in the process.

Data processed:

IP address
Click path
Time spent on the site
Website visitor behavior
Browser language
User input
Javascript objects
Browser plug-ins

The legal basis for the use of reCAPTCHA is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.
The privacy policy of the data processor can be found here. https://policies.google.com/privacy?hl=en
You can find an overview of the cookies set by reCAPTCHA, including the storage period, below:
Name: _grecaptcha
Provider: Google reCAPTCHA
Description: is used to provide spam protection
Expiration: session cookie
7.Žádosti subjektů údajů
7.1.Osoby, které by chtěly vědět, jaké osobní údaje máme v držení, mohou podat žádost subjektu údajů (SAR) týkající se jejich vlastních osobních údajů. Kontaktní osoba pro tyto účely je uvedena dále v článku 8.2. Máme za povinnost odpovědět do jednoho měsíce, pokud není žádost složitá a rozsáhlá; v takovém případě může být lhůta, v níž musíme odpovědět, prodloužena o další dva měsíce.
7.2.Obvykle se za žádost subjektu údajů nepožaduje žádný poplatek.
8.Vaše práva jako subjektu údajů
8.1.Máte právo být informováni o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem a na jakém základě, jak je to stanoveno v této politice.
8.2.Záležitosti vyplývající z článku 7.1 a 8.3 až 8.8 by měly být podávány písemně na adresu privacy@manrolandsheetfed.com
8.3.Máte právo na přístup ke svým vlastním osobním údajům prostřednictvím žádosti subjektu údajů (viz článek 7 výše).
8.4.Můžete nás požádat o opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich osobních údajích.
8.5.Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud jsme podle zákonů nebyli oprávněni je zpracovávat.
8.6.Když podáte žádost, aby vaše osobní údaje byly opraveny nebo vymazány, nebo když napadnete zákonnost toho, že je zpracováváme, můžete zároveň požádat, aby v průběhu vyřizování vaší žádosti bylo jejich využívání omezeno.
8.7.Máte právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, jestliže se přitom opíráme o oprávněný zájem tak činit, pokud se domníváte, že vaše práva a zájmy převažují nad našimi a vy nás chcete proto v této činnosti zastavit.
8.8.Máte právo vznést námitku, když zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Bude vám dána příležitost odhlásit se z budoucích emailových kampaní; my si ale můžeme vaše osobní údaje ponechat, pokud budeme s ohledem na naše oprávněné obchodní důvody považovat za vhodné tak učinit.
8.9.Máte právo být informováni o porušení bezpečnosti údajů, pokud se to týká vašich osobních údajů.
8.10.Máte právo podat stížnost u našeho pracovníka pro záležitosti ochrany údajů (viz článek 8.2) nebo u našeho dozorového orgánu pro ochranu údajů.

UOOU https://www.uoou.cz/

1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Youtube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. dotmailer: https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/