การวิจัยและพัฒนา

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง, Manroland ยึดมั่นในหลักปรัชญาเสมอว่าการวิจัยและพัฒนา (R&D) คือหัวใจสำคัญของการคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ชั้นสูงในยุคต่อๆไป ซึ่งหมายถึงว่า, บริษัทฯ มุ่งเน้นและใช้ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของการวิจัยขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นเทคโนโลยีรากฐานที่สำคัญในการจัดการต่างๆ, และได้ดำเนินการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ Manroland ยังแบ่งแยกระหว่างกิจกรรมการคิดค้นวิจัย และกิจกรรมในด้านการพัฒนาออกจากกันอย่างชัดเจน, การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีระดับสูงในขั้นพื้นฐาน และการวิจัยเชิงสำรวจ คือพัฒนาการที่สำคัญ ในส่วนของ R&D