Remote Service

เมื่อการผลิตต้องหยุดชะงักแบบไม่ทันตั้งตัว, printservices® จะได้รับแจ้งทันที ขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์, ความผิดพลาดจะถูกรายงานไปยังช่างเทคนิคที่คอยให้บริการของเราผู้ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่กดปุ่ม หรือผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นคุณจะสามารถทำงานต่อได้ด้วยเวลาที่หยุดชะงักที่น้อยที่สุด

ทันทีที่ได้รับข้อมูลความผิดพลาด, ช่างเทคนิคที่คอยให้บริการจะทำการ วินิจฉัยหาสาเหตุจากวิถีไกล( remote diagnosis) ทันที และจะทำการประสานงานกับผู้ใช้งานโดยตรงเพื่อตัดสินใจถึงมาตรการที่จะนำมาแก้ไข ปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้สามารถจัดการได้ด้วยการให้บริการจากวิถีไกล (remote support) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเครื่องหยุดชะงักและเป็นการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

การป้องกันด้วยการวิเคราะห์แบบวิถีไกล โดยผ่านการวิเคราะห์หาสาเหตุแบบวิถีไกลของระบบการพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ, จะสามารถระบุข้อบกพร่องต่างๆได้ในขั้นต้น และทำการแก้ไขโดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าก่อนที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่; เป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบของการให้บริการที่กำหนดแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น