Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych

I.
1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług serwisowych (OWSUS) określają zasady świadczenia przez manroland Polska sp. z o.o.
(„manroland”) usług w zakresie wszelkiego rodzaju inspekcji, napraw, zmian miejsca posadowienia maszyn, doradztwa i innych prac zleconych
(„usługi serwisowe”), chyba że strony umowy pisemnie uzgodnią inaczej zakres świadczenia. W przypadku konieczności użycia części
zamiennych lub materiałów zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące w manroland ogólne warunki sprzedaży części zamiennych i
materiałów.
2. OWSUS oraz cennik świadczenia usług serwisowych obowiązujący w manroland („Cennik”) stanowią integralną cześć wszystkich umów
świadczenia usług serwisowych. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWSUS mogą wynikać jedynie z umowy zawartej przez
strony na piśmie.
II.
1. Umowa świadczenia usług serwisowych zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez manroland zamówienia złożonego przez Klienta. manroland
może potwierdzić zamówienie Klienta pisemnie, mailem, lub faksem. Wszelkie pochodzące od manroland propozycje, reklamy, informacje i cenniki
stanowią zaproszenie do rokowań.
2. OWSUS podane są do wiadomości Klienta najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są w siedzibie manroland oraz na
stronie internetowej: www.manrolandsheetfed.com (zakładka Serwis w polskiej wersji językowej). Jeżeli Klient nie złożył oświadczenia o akceptacji
OWSUS, manroland może wstrzymać wykonanie usługi serwisowej do czasu otrzymania takiego pisemnego oświadczenia.
3. Oświadczenie manroland o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za
jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu manroland.
4. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSUS, manroland dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów świadczenia usług serwisowych i
zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
5. Dane zawarte w dokumentacji technicznej i materiałach marketingowych, takie jak waga, parametry, koszty eksploatacyjne, etc. są wiążące tylko
wówczas, gdy zostało to ustalone pisemnie. Kosztorysy, rysunki oraz inne dokumenty pozostają własnością odpowiednio manroland sheetfed
GmbH (manroland sheetfed), nie mogą być przekazywane osobom trzecim, a w przypadku nieprzyjęcia zamówienia lub na żądanie manroland
muszą zostać niezwłocznie zwrócone.
6. Inne warunki świadczenia usług serwisowych nie stanowią integralnej części umowy bez pisemnej zgody manroland.
III.
1. Zakres świadczeń objętych daną umową świadczenia usług serwisowych definiowany jest poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia przez
manroland. manroland zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do zakresu świadczenia objętych daną umową, o ile wprowadzenie tych
zmian jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi serwisowej.
2. Usługi serwisowe w zakresie doradztwa świadczone będą w oparciu o najwyższej jakości wiedzę fachową pracowników manroland i/lub manroland
sheetfed.
3. Wszystkie daniny publiczne (podatki, opłaty, cła, etc.) wynikające z podpisania i realizacji niniejszej umowy poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej ponosi Klient.
4. Usługa serwisowa jest wykonywana w przedsiębiorstwie Klienta. Klient poinformuje odpowiednio wcześniej manroland oraz odpowiedzialny za
wykonanie usługi serwisowej personel manroland o obowiązujących na miejscu wykonywania usług przepisach i normach, w szczególności w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Obligatoryjną częścią każdej usługi serwisowej, niezależnie od zakresu świadczenia wynikającego z danego zamówienia jest diagnostyka usterki
(ustalenie zakresu usterki), za której wykonanie Klient uiszcza opłatę wg stawek godzinowych wynikająca z Cennika.
6. Klient jest zobowiązany do uregulowania należnych wg Cennika opłat za usługę serwisową, którą zlecił jako usługę nieodpłatną świadczoną w
ramach przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji o ile w trakcie wykonywania usługi serwisowej manroland ustali, iż usługa ta nie podlega
wykonaniu w ramach uprawnień gwarancyjnych.
IV.
1. Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz manroland wynagrodzenia za usługę serwisową według stawek godzinowych zawartych w Cenniku lub
ryczałtowych określonych w odrębnej umowie. Wszystkie opłaty w Cenniku są opłatami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w
obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawce.
2. manroland na miejscu wykonywania usługi przedkłada Klientowi kopię raportu czasu, w którym wskazuje ile trwała usługa serwisowa. Ilość godzin
wykazana przez manroland w raporcie stanowi podstawę do wystawienia przez manroland faktury VAT za wykonana usługę. W terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania raportu Klient może zgłosić zastrzeżenia do raportu. Zastrzeżenia winny mieć formę pisemną i być uzasadnione. Po
otrzymaniu zastrzeżeń manroland podejmie decyzje, czy je uwzględni czy odrzuci.
3. Płatności będą dokonywane przez Klienta przelewem bez jakichkolwiek potrąceń na rachunek bankowy manroland wskazany w danej fakturze
VAT, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
4. manroland może zażądać dokonania przez Klienta przedpłaty w pełnej wysokości przed wysłaniem personelu serwisowego do Klienta.
5. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia w całości lub części, manroland jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres
opóźnienia bez odrębnego wezwania do ich zapłaty i/lub odmowy przyjęcia kolejnego zamówienia Klienta do czasu uregulowania zaległych
należności.
6. Koszty zakwaterowania personelu manroland, koszty dojazdu do Klienta i powrotu, itp. związane z realizacją usługi na miejscu u Klienta pokrywa
Klient i są one doliczane do kwoty objętej daną fakturą VAT.
7. Faktura VAT zostanie wystawiona po całkowitym wykonaniu usługi, chyba że manroland i Klient ustalą inaczej na piśmie.
V.
1. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od manroland, Klient zostanie obciążony za czas poświęcony przy
wykonywaniu usługi wg stawek wynikających z Cennika, w szczególności gdy:
a/ ustalony termin nie został dotrzymany z przyczyn leżących po stronie Klienta,
b/ zamówienie wymaganych części zamiennych i/lub materiałów nie jest możliwe lub też umowa świadczenia usług serwisowych została
rozwiązana w czasie realizacji zamówienia.
2. W przypadku niemożliwości wykonania usługi miejsce wykonywania prac zostanie odpłatnie przywrócone do stanu pierwotnego tylko na wyraźne
życzenie Klienta, chyba że wykonanie prac było zbędne.
VI.
1. Termin wykonania usługi przez manroland przesuwa się odpowiednio – również w trakcie pozostawania w zwłoce – w przypadku wystąpienia siły
wyższej oraz wystąpienia innych nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od manroland, takich jak np. strajki, lokauty, wojna, stan wojenny,
epidemia zarazy, zakłócenia w ruchu drogowym, przerwy w dostawie mediów bądź zagrożenie ww.
2. W przypadku opóźnienia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od manroland, Klient ponosi wszystkie koszty związane z
wydłużeniem terminu.
2
VII.
1. manroland może, częściowo lub całkowicie odstąpić od umowy w przypadku, gdy nieprzewidziane wydarzenia zasadniczo zmieniają znaczenie
ekonomiczne lub treść świadczenia lub w znaczący sposób wpływają na działalność manroland, a umowa nie może być odpowiednio zmodyfikowana
zgodnie z zasadą dobrej wiary, lub gdy znacząco pogorszy się sytuacja ekonomiczna Klienta. manroland może odstąpić od umowy nie później niż w
ciągu 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia.
2. manroland odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi z winy umyślnej a odszkodowanie jest ograniczone do rzeczywistych
udokumentowanych strat poniesionych przez Klienta a wynikających bezpośrednio z wykonania usługi serwisowej. Wszelka odpowiedzialność
manroland wykraczająca poza postanowienia zdania poprzedzającego jest niniejszym wyłączona. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności
manroland za utracone korzyści m.in. wskutek przestojów produkcyjnych i przerw w pracy.
3. W przypadku, gdy manroland ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na mocy pkt 2 powyżej zakres tej odpowiedzialności ogranicza się dodatkowo
do maksymalnej kwoty świadczenia wypłacanej z tego tytułu na mocy stosownej umowy ubezpieczenia zawartej przez manroland i zgodnie z
warunkami tego ubezpieczenia.
4. Przez wady oprogramowania rozumie się tylko wady ujawnione podczas właściwego użytkowania oprogramowania i w negatywny sposób
wpływające na poprawne funkcjonowanie urządzeń w zakresie niniejszej umowy. Klient oświadcza, że jest świadom, iż w obecnym stadium techniki
nie jest możliwe całkowite wykluczenie wszystkich potencjalnych wad programów do transmisji danych. Roszczenia w przypadku dokonywania zmian
oprogramowania bez zgody manroland przez nieautoryzowany personel są wykluczone.
5. W przypadku gdy wykonywanie usług serwisowych doprowadzi do naruszenia praw autorskich, manroland zobowiązuje się do poniesienie
udokumentowanych kosztów związanych z przywróceniem Klientowi wszelkich praw niezbędnych do dalszego użytkowania przedmiotów usługi o ile
fakt naruszenia praw autorskich zostanie potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym. W przypadku niemożliwości spełnienia powyższych
postanowień w ustalonym czasie, Klient i manroland mają prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku rozwiązania umowy Klient zachowuje
pełnie praw autorskich.
VIII.
1. Klient nie może przenosić swoich praw umownych na osoby trzecie bez wyraźnej zgody manroland.
2. Wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o Odpadach, powstałych przy wykonywaniu usług serwisowych jest Klient. W związku z tym Klient ponosi
wszelkie koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania usług serwisowych przez manroland.
3. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby manroland. manroland może wnieść powództwo
także w sądzie właściwym dla siedziby Klienta.
4. Klient zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia manroland o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji w
terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w
podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
5. Niniejsze OWSUS wchodzą w życie z dniem 16/06/2014 r. przy czym mają one zastosowanie także dla umów zawartych przed tą datą, o ile
obejmują one okres współpracy po 16/06/2014 r.